Auto-Klub "Našice"

Odluka o određivanju službenika za informiranje

Na temelju članka 13. stavka 1. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine”, broj 25/13) i članka 34. stavka 1. Statuta Centra za vozila Hrvatske d.d., Upravni odbor Auto-kluba “Našice”, 15. rujna 2020. donio je sljedeću

O D L U K U
o određivanju službenika za informiranje

Članak 1.
Ovom odlukom određuje se Josip Abramović, dipl. oec. na radnom mjestu “tajnik”, kao posebna službena osoba mjerodavna za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama u Auto-klubu „Našice“ (službenik za informiranje).
Članak 2.
Zahtjevi za pristup informacijama i zahtjevi za ponovnu uporabu informacija, podnose se:
– poštom na adresu: Auto-klub „Našice“, Vatroslava Lisinskog 59, p.p. 124, 31500 Našice,
– putem elektroničke pošte na e-mail adresu: ak-nasice@hak.hr,
– putem faxa ili telefona na broj 031/617 660.

Članak 3.
Korisniku prava na pristup informacijama i prava na ponovnu uporabu informacija, naplatiti će se naknada u visini stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem i dostavom tražene informacije, sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade iz članka 19. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine”, broj 38/11).
Članak 4.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se na internetskoj stranici Auto-kluba „Našice“
Predsjednik
Željko Nekić, dipl. iur.